perjantai 17. kesäkuuta 2016

Koirat autossa - mitä sanoo laki?

Suurin osa koirista joutuu jossain vaiheessa elämäänsä yhdelle tai useammallekin automatkalle; on lääkärikäyntejä, lomamatkoja, koulutuksia, luontoretkiä, kyläreissuja ja muuta. Koirien matkustustavat autoissa kuitenkin vaihtelevat hyvinkin paljon eikä moni koiranomistaja välttämättä tule ajatelleeksikaan turvallisuus- tai laillisuusnäkökulmia koiransa matkustustavan suhteen. Ei kuitenkaan ole aivan yhdentekevää, miten matkanteon koiransa kanssa suorittaa. Laki eläinten kuljetuksesta (1429/2006) määrittelee perustat elävien selkärankaisten eläinten (ja soveltuvien osin myös elävien selkärangattomien eläinten) kuljetukseen. Lain tarkoitus (1 §) on suojella eläviä eläimiä kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. Kyseiset asiat tulee huomioida siis myös koirien kanssa autoillessa, oli koira sitten henkilöauton matkustamossa, farmari-/pakettiauton tavaratilassa tai erillisessä koirakärryssä. Tähän juttuun olen koonnut kyseisestä laista koirien kuljettamista koskevia lakipykäliä (kursivoidut) ja niiden perään ajatuksiani siitä, mitä ne minun mielestäni voisivat tarkoittaa (tavisteksti). En yritäkään sanella absoluuttista totuutta asiasta, miettiä vain omin ajatuksin. Erimieltä olemisesta ja/tai omista erilaisista tulkinnoistaan perusteluineen saa ilman muuta laittaa kommenttia. Ehkä jopa hoksaan itsekin samalla jotain uutta?


Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, kuljetettavien eläinten hoidossa, kohtelussa ja käsittelyssä on noudatettava, mitä eläinsuojelulaissa (247/1996) tai sen nojalla säädetään.

Eläintä saa kuljettaa vain sellaisella kuljetusvälineellä ja sellaisissa kuljetusolosuhteissa, että kuljetuksesta ei aiheudu eläimelle tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä. Lisäksi eläintä on suojeltava kuljetuksessa vahingoittumiselta ja sairastumiselta. Eläintä ei saa kuljettaa, jos eläin on sellaisessa tilassa (eläimen kuljetuskuntoisuus), että kuljetuksesta voi aiheutua sille tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä.

Koirien kuljettaminen aivan kaikenlaisissa kuljetusviritelmissä ei ole sallittua. Periaatteessa voidaan sanoa, että kuljetustapa, jossa ei ole mahdollista noudattaa eläinten kuljetuksesta säädetyn lain määräyksiä, ei ole sallittua. Kuljetuskuntoiseksi, tarkoittaen nimenomaan muuta kuin eläinlääkinnälliseen hoitoon kuljettamista, voidaan täysin terveiden koirien lisäksi arvioida sellainen koira, jonka mahdollinen sairaus tai vahingoittuminen on lievää. Narttukoira, joka odottaa pentuja ja jonka synnytyksen aika on niin lähellä, että on mahdollista sen synnyttävän matkan aikana, ei ole kuljetuskuntoinen. Myöskään alle kaksi vuorokautta sitten synnyttänyttä narttua ei saa kuljettaa, eikä pentua, jonka napa ei ole kokonaan parantunut.

6 §
Eläimen hyvinvoinnista on huolehdittava kuljetuksen aikana. Eläimelle on annettava vettä, sopivaa ravintoa ja lepoa tarpeellisin väliajoin ottaen huomioon eläinlaji, eläimen ikä, kuljetusväline, kuljetusolosuhteet ja matkan kestoaika sekä muut eläimen veden-, ravinnon- ja levontarpeeseen matkan aikana vaikuttavat seikat. Kuljetuksen aikana sairastunut tai vahingoittunut eläin on sairauden tai vamman niin edellyttäessä erotettava muista eläimistä ja sille on annettava ensiapua mahdollisimman nopeasti. Eläimelle on annettava asianmukaista eläinlääkinnällistä hoitoa, ja eläimen tilan niin edellyttäessä eläin on lopetettava tai teurastettava tavalla, joka ei aiheuta sille tarpeetonta kärsimystä.

Yleisimmin koirien kanssa tehtävät ajomatkat on kestoltaan suhteellisen lyhyitä, jolloin koira pärjää hyvin juomatta ja ravinnotta. Pidemmille automatkoille tulee varata hieman ylimääräistä aikaa, jotta koiran voi päästää hetkiseksi jaloittelemaan, sen olo voidaan tarkistaa ja tarjota vettä. Erityisesti lämpiminä kesäpäivinä korostuu riittävän vedensaannin turvaaminen koiralle. Koiralle autosta valitun matkustuspaikan tulee olla sellainen, jossa koira halutessaan pystyy käymään makuulle lepäämään. Erityistä huolenpitoa matkustettaessakin vaativat pienet pennut, vanhuskoirat ja sairaat koirat. Koiran loukkaantumista/sairastumista varten olisi kannattavaa ennakkoon opetella ensiaputoimenpiteitä ja autosta tulisi löytyä ensiaputarvikkeita sekä puhelimen muistista lähialueen/matkakohteen eläinlääkäreiden puhelinnumeroita.

Kuljetusvälineen on oltava riittävän tilava, eläimelle turvallinen ja sellainen, että se estää eläintä karkaamasta. Kuljetusvälineessä on oltava kuljetettava eläinlaji huomioonottaen riittävä lattiapinta-ala ja korkeussuunnassa riittävä tila, niin että eläimet voivat seistä luonnollisessa asennossa eivätkä ole vaarassa teloa itseään kuljetusvälineen kattoon. Kuljetusvälineessä on oltava kuljetettava eläinlaji huomioonottaen riittävä ilmatila. Kuljetusvälineessä on oltava riittävä määrä säädettävissä olevia ilmanvaihtoaukkoja, jollei ilmanvaihtoa voida järjestää asianmukaisesti ja luotettavasti muulla tavalla. Kuljetusvälineessä on tarvittaessa oltava karsinoita, väliseiniä, aitoja ja puomeja eläinten erottamiseksi toisistaan tai eläinten tukemiseksi kuljetuksen aikana. Kuljetusvälineessä olevat eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa kuljetuksen aikana. Kuljetusväline on voitava puhdistaa ja tarvittaessa desinfioida.

Lisäksi tieliikennelain (3.4.1981/267) 87§ määrää: Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa haittaa taikka synnyttää tarpeetonta melua. … … … Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisellä ja hinattavalla ajoneuvolla on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

Auton matkustamossa irrallaan oleva tavara – tai siihen laissa rinnastettava koira – voi onnettomuustilanteessa sinkoilla auton sisällä miten sattuu ja pahimmillaan saada aikaan suurta vahinkoa niin muille matkustajille kuin itselleenkin. Ikkunaa vasten osuessaan mahdollista on myös lasin rikkoutuminen ja koiran lennähtäminen autosta ulos, jolloin lisävahinkona helposti on loukkaantuneen ja mahdollisesti shokissakin olevan koiran karkaaminen ja/tai auton alle jääminen. Aina vahinkoon ei tarvita onnettomuuttakaan, vaan irtain voi liikkua epätoivottavasti esimerkiksi töyssyjen, äkkijarrutuksen tai äkillisen väistöliikkeen seurauksena. Jokaisen, lyhyenkin, matkan yhteydessä kannattaa olla huolellinen, vahinko voi sattua vaikka tutulla kyläreissullakin.

Niin tavaroiden kuin lemmikkieläintenkin kiinnipysyminen varmistetaan kunnon kiinnityksin tai kuljetuskopein/-häkein. Koiran matkustaessa autossa irrallaan joko henkilötilassa tai avoimessa tavaratilassa, koiran matkustusturvallisuus kyseenalaistuu ja se pääsee helposti karkaamaankin oven tai takaluukun auetessa. Lakitekstin kohdat ”eläimelle turvallinen” ja ”sellainen, että se estää eläintä karkaamasta” viittaavat kuitenkin siihen, että koiran tulisi olla autossa joko erillisessä kuljetushäkissä/-laatikossa , koiraverkon ja -veräjän rajaamassa tilassa tai autossa pitäisi olla paikka koiran kiinnikytkemiselle. Ajoturvallisuuteen vaikuttavuuden lisäksi tämä suojaa koiria onnettomuustilanteissa, jolloin ne eivät esim. säikähtäneinä pääse karkaamaan autosta pelastushenkilökunnan saapuessa, eivätkä myöskään estä autossa olevien ihmisten auttamista. Huomioitavaa on, että myös kuljetushäkkejä ymv. koskevat samat säännökset kiinnityksestä, kuin muutakin tavaraa.

Suurimpia rotuja lukuunottamatta koirat yleensä mahtuvat autoihin hyvin istumaan, makaamaan ja seisomaan, mutta periaatteessa hyvin suurikokoinen koira tavallisessa henkilöautossa on lainvastainen tapa kuljettaa eläintä, joten suuren koiran myötä hankittava olisi myös suurempi auto. Henkilöautoissa ajonaikainen ilmanvaihto on suunniteltu ihmisiä varten, jolloin se luonnollisesti riittää myös samassa tilassa matkustavien koirienkin tarpeeseen. Pysäköidyssä autossa ilma ei kuitenkaan vaihdu ja tätä vajetta on paikattava ikkunoiden (tai avonaisen tavaratilan omaavalla autolla takaluukun) avaamisella, joskin on muistettava, että kesällä avonaisetkaan ikkunat eivät auton sisätilan kuumenemista estä.

Vaikka toistensa kanssa toimeentulevia koiria ei tokikaan ole välttämätöntä kuljetuksen ajaksi erottaa toisistaan, on sellainenkin mahdollisuus hyvä tarvittaessa olla olemassa. Lisäksi onnettomuustilanteessa koirien loukkaantumisriskiä vähentää koirien oleminen toisistaan erillään, jolloin ne eivät heittelehdi toisiaan vasten tai säikähtäessään/kivuissaan käyttäydy aggressiivisesti toisilleen. Myös pelastushenkilöstön on helpompi saada autosta pois yksittäin olevat koirat kuin esimerkiksi samassa häkissä olevat koirat.

Tieliikennelain kohta ”kuormattava siten, ettei kuorma voi synnyttää tarpeetonta melua” saattaisi viitata koirien osalta siihen, että esim. useamman tunnin ajaksi parkkeeratussa autossa jatkuvasti ohikulkijoille rähisevän/muusta syystä haukkuvan koiran omistajan tulisi muuttaa koirankuljetustapaansa siten, että koirat olisivat autossa hiljaa. Koiran kuljettamisen säädökset eivät koske pelkästään sitä aikaa, kun autolla ollaan liikkeellä, vaan ne koskevat myös kaikkia matkan aikana tehtyjä pysähdyksiä.

Kuljetusvälineen seinien ja lattian on oltava rakenteiltaan ja materiaaleiltaan kuljetettaville eläimille sopivia ja sellaisia, että ne kestävät eläinten painon. Kuljetusvälineen seinien ja lattian on oltava sellaisia, että ne eivät voi vahingoittaa eläintä. Kuljetusvälineen lattia ei saa olla liukas.

Eläimen kuljetusolosuhteiden tulee olla sellaiset, että eläin on kuljetuksen aikana suojassa epäsuotuisilta sääoloilta ja jyrkiltä ilmastonvaihdoksilta. Kuljetusvälineen ilmanvaihto on järjestettävä kuljetusolosuhteiden mukaan ja kuljetettavalle eläinlajille sopivaksi. Kuljetuksen aikana on huolehdittava siitä, että eläin ei kärsi kuumuudesta, kylmyydestä, vedosta, liiallisesta kosteudesta, haitallisista kaasuista, likaantumisesta tai eläimelle haitallisesta jatkuvasta melusta.

Auton ollessa liikkeellä, sen sisätilat yleensä pysyvät kohtuullisissa lämpötiloissa eivätkä muutkaan sääolosuhteet vaikuta häiritsevästi. Lämpötilojen seuraamiseksi auton ohjaamoon voi asentaa digitaalisen lämpömittarin, jonka ulkopiuha laitetaan vaikkapa avoimeen takakonttiin (, jonne asti auton ilmastointi/lämpöpuhallus ei välttämättä yllä), jolloin kuljettaja pystyy ajonkin aikana seuraamaan koiran matkustustilan lämpöä. Ohutturkkisille koirille pitää tarvittaessa olla talviaikaan lämmikettä joko vaatetuksen tai makuupedin kautta. Kesäisin suuri ongelma on pysäköidyn auton nopea kuumentuminen, joten koirien jättäminen tällaiseen autoon ei luonnollisestikaan ole sallittua, ellei ole tehtävissä toimenpiteitä, joilla kuumeneminen voidaan estää sekä raikkaan ilman kierto autossa taata. Kuten aiemmin jo todettu, ikkunoiden raolleen jättäminen ei täytä näitä määreitä.

Lakitekstin kohta ”että eläin ei kärsi … vedosta … eläimelle haitallisesta jatkuvasta melusta” asettaa kyseenalaiseksi mm. koiran kuljettamisen avoautolla katto auki sekä moottoripyörän avonaisessa sivuvaunussa kyyditsemisen, joista puuttuu myös lain vaatima säänsuoja, lisäksi moottoripyörän äänet voivat kuulua sivuvaunuun liiallisesti. Jos autoillessa haluaa kuunnella musiikkia, sitä ei ns. voi popittaa täysillä vaan volyymi on pidettävä hiljaisemmalla.

11§
Eläimiä ei saa kaloja, matelijoita, sammakkoeläimiä ja selkärangattomia eläimiä lukuunottamatta kuljettaa henkilöauton umpinaisessa tavaratilassa. Eläinten kuljettaminen on kuitenkin sallittua sellaisessa henkilöauton tavaratilassa, joka on riittävän suuri kuljetettavalle eläimelle ja josta on riittävä avoin yhteys auton matkustajatiloihin eikä eläimelle aiheudu kuljetuksesta tarpeetonta kärsimystä.

Käytännössä koiran kuljettaminen auton tavaratilassa on sallittua ns. viisiovisissa autoissa, kuten esimerkiksi farmariautot, joissa avoimen tilan vuoksi takaluukunkin kautta pääsee sisään auton matkustamoon ja lisäksi tavaratila on sen kokoinen, että se muiden säädöksien mukaan on soveltuva koiran kuljettamiseen. Näissä autoissa toisinaan oleva tavaratilan peittävä, irrotettava hattuhylly on poistettava, mikäli tavaratilassa kuljetetaan koiraa. Pakettiautojen tavaratilassa sen sijaan saa kuljettaa koiraa, vaikka se olisikin umpinainen auton matkustamoon nähden.

13§
Eläimiä kourmattaessa, kuljetettaessa ja kuormaa purettaessa on niitä kohdeltava rauhallisesti eikä eläimiä saa tarpeettomasti pelotella tai kiihdyttää. Eläimiä ei saa … … nostaa tai raahata jaloista, hännästä, turkista, korvista … … tai suoraan päästä vetäen taikka käsitellä muutoin sillä tavoin, että eläimille aiheutetaan tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä.

14§
Eläimet on kuormattava kuljetusvälineeseen siten, etteivät ne puristu toisiaan vasten taikka likaa tai vahingoita toisiaan. Eläimillä on oltava käytettävissään niiden kokoon, ikään ja kuljetusmatkan kestoon nähden riittävä lattiapinta-ala ja korkeussuunnassa riittävä tila … … Jos eri lajeihin kuuluvia eläimiä kuljetetaan samassa kuljetusvälineessä, ne on erotettava toisistaan lajeittain … … Jos eläin pidetään kuljetuksen aikana kytkettynä, kytkemiseen käytettävän köyden tai muun siteen on oltava eläimelle turvallinen ja sopivan mittainen ja niin vahva, että se ei katkea matkan aikana. Eläintä ei saa kuljettaa jalat yhteensidottuina.

Pieniä koiria saa autoon mahtumaan tilavasti useampiakin, mutta jo muutaman keskikokoisen koiran kanssa voidaan olla tilanteessa, jossa henkilöautosta loppuu lainvaatima tila. Lyhyellä matkalla ja esimerkiksi pieniä koiranpentuja kuljetettaessa tilavaatimuksista voidaan jonkin verran joustaa, mutta tällöinkin on pidettävä käytännössä kaikki turvallisuuteen vaikuttavat seikat. Perheen kaikkien lemmikkien lähtiessä yhtäaikaa ihmisten kanssa reissuun, on parhaimmatkin kissa ja koira kaverukset laitettava toisistaan erilleen matkanteon ajaksi. Koiran matkustaessa autossa kytkettynä, tulee varmistua siitä, että sen kiinnitysvarusteet ovat turvallisia ja tukevia, sillä niiden tulee kestää ja pitää koira paikoillaan myös mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

15§
Kuljetuspäällykset on kiinnitettävä niin, etteivät ne pääse siirtymään, ja sijoitettava siten, että kaikki eläimet saavat riittävästi ilmaa eivätkä likaa toisiaan. Kuljetuksen ja käsittelyn aikana kuljetuspäällykset on pidettävä pystyasennossa eivätkä ne saa olla alttiina voimakkaalle heilahtelulle, tärähtelylle tai tärinälle. Jos kuljetusvälineessä kuljetetaan eläinten lisäksi myös muuta kuormaa, se on sijoitettava ja kiinnitettävä siten, että eläimet eivät ole vaarassa vahingoittua.

Kuljetuspäällyksellä tarkoitetaan mm. kuljetuslaatikoita ja -häkkejä, joissa eläimet ovat sijoitettuna kuljetusvälineen sisällä. Niiden tulee olla tukevasti kiinnitettynä auton penkkeihin, kuormalenkkeihin tai vastaaviin. Mikäli esim. pakettiautossa on useampia koirahäkkejä päällekkäin/vierekkäin, on huolehdittava, että ne pysyvät aloillaan ja että niissä kaikissa pääsee ilma riittävästi kiertämään ja häkeissä on kestävä rakenne ja tukevat pohjalliset. Henkilöauton metallisella tavaraverkolla/koirakalterilla rajattussa avoimessa tavaratilassa ei ole välttämätöntä erikseen kiinnittää siellä olevia tavaroita, mutta tilanne muuttuu, mikäli samassa tilassa matkustaa myös koira. Tällöin tavarat on kiinnitettävä siten, että ne pysyvät omalla puolellaan tavaratilaa eivätkä pääse liikkumaan koiran päälle. Tavarat eivät myöskään saa olla sillä tavoin teräviä, että koira voisi loukata niihin itsensä.

39§
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
  1. kuljettaa eläintä, joka ei ole 5§:n tai sen nojalla annettujen säännösten mukaan kuljetuskuntoinen,
  2. kuljettaa eläintä kuljetusvälineellä, joka ei täytä 7-9§:ssä tai niiden nojalla annetuissa säännöksissä kuljetusvälineelle tai kuljetusolosuhteille säädettyjä vaatimuksia,
  3. laiminlyö eläinten hyvinvoinnista huolehtimisen kuljetuksen aikana 6§:n tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti,
  4. rikkoo 11§:ssä säädettyä kieltoa,
  5. rikkoo eläinten kuormaamisessa kuljetusvälineeseen 14§:ssä tai sen nojalla annetuissa säännöksissä kuormaamiselle tai eläinten tilalle asetettuja vaatimuksia,
  6. rikkoo eläinten käsittelyssä 13§:n 2 momentissa tarkoitettua kieltoa,
    … … …
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, eläinkuljetusrikkomuksesta sakkoon.

42§
Eläimen tilan niin edellyttäessä voidaan poiketa tämän lain 2-4 luvun vaatimuksista, jos eläin kuljetetaan suoraan eläinlääkärin vastaanotolle tai hoitopaikalle ja sieltä pois, jos eläimen kuljetus voidaan järjestää niin, ettei eläimelle aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä ja jos mainituista vaatumuksista poikkeamista voidaan eläimen sairauden tai vamman laatu huomioon ottaen pitää välttämättömänä.

Lähteet: www.liikenneturva.fi ; Koiranomistajan oikeusopas (Tammi 2011, Tuija Jaakonsaari & Anu Ojala)

Koirien kuljetukseen sovellettavat lakitekstilainaukset: www.finlex.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti